Hörfunkredaktion

Chefredaktion

 • Franky

  Chefredakteur Hörfunkredaktion

  • Frank Seckler
  • Darmstadt
  • 28 Jahre

Redaktion

 • PatrickHerms

  Redakteur Hörfunkredaktion

  • Patrick Herms
  • Krefeld
  • 25 Jahre

Sprecher

 • -Simon-

  Sprecher Hörfunkredaktion

  • Simon Schornstein
  • Giessen
  • 26 Jahre
 • Franky

  Sprecher Hörfunkredaktion

  • Frank Seckler
  • Darmstadt
  • 28 Jahre